Cele i rezultaty

  • Home
  • /
  • Cele i rezultaty

Cele i rezultaty

Cele i rezultaty

Cele projektu

Promowanie lokalnych inicjatyw oraz wzmocnienie relacji poprzez współpracę transgraniczną między klubami sportowymi.

Cele bezpośrednie:
1. Stworzenie platformy do dalszego rozwoju współpracy transgranicznej.

Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie sprzętu sportowego i strojów meczowych dla młodych hokeistów.
2. Poprawa jakości szkolenia.

Chcemy, aby doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu było wykorzystane do wszechstronnej poprawy szkolenia naszych młodych hokeistów i trenerów, umożliwiało uprawianie sportu młodym talentom z rodzin ubogich, niepełnych i patologicznych bez względu na płeć, a realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do wzmocnienia współpracy organizacji pozarządowych i lokalnych władz w obu krajach.

Grupy docelowe
1. Dzieci i młodzież w obu regionach przygranicznych, zainteresowane uprawianiem sportu bez względu na płeć.

Wspólne działania realizowane w projekcie przez obydwa kluby pozwolą młodym hokeistom na podniesienie swoich umiejętności i zdobycie doświadczenia dzięki udziałowi w szkoleniu prowadzonym przez zagranicznych trenerów, udziale w meczach towarzyskich i wspólne spędzanie czasu. Kub KTH KM Krynica umożliwi młodym i aktywnym sportowcom, pochodzącym z rodzin o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uprawianie sportu poprzez dostarczenie bezpłatnego sprzętu hokejowego, na który niejednokrotnie nie stać ich opiekunów prawnych. Działania te mają na celu wsparcie dla najbardziej potrzebujących zawodników bez względu na płeć, którzy pochodzą z ubogich czy niepełnych rodzin. Szczególną opieką objęte zostaną dzieci z rodzin patologicznych, aby zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju sportowego, emocjonalnego i intelektualnego.

2. Menedżerowie i trenerzy młodzieżowych klubów hokejowych z Bardejova i Krynicy-Zdroju.

Wspólnymi działaniami w ramach projektu, oba kluby hokejowe umożliwią trenerom i menedżerom rozwijać umiejętności i zdobywać doświadczenie dotyczące wdrażania procesu treningowego oraz wzmacniać istniejące kontakty poprzez wspólne spędzanie czasu.

———————————-

Rezultaty projektu

Mikroprojekt przyczyni się do lepszego wykorzystania istniejących naturalnych walorów społeczno-kulturowych oraz potencjału gospodarczego obu regionów przygranicznych w szczególności intensyfikując współpracę pomiędzy wszystkimi organizacjami aktywnie uczestniczącymi w projekcie (wspólne szkolenia, zawody).

Stworzona przy współpracy z partnerem strona internetowa w języku polskim i słowackim przyczyni się do likwidacji istniejących barier w komunikacji i stworzy platformę, która będzie działać na rzecz wzmocnienia rozwoju regionów przygranicznych i sprzyjać będzie tworzeniu innych wspólnych projektów strategicznych dla rozwoju regionów przygranicznych. Będzie ona miała dla społeczeństwa tego terenu szerszy zakres i długoterminowe oddziaływanie. Publikacje tam zawarte, poza walorami sportowymi, turystycznymi i transgranicznymi, będą stanowiły element promocyjny tego terenu po obu stronach granicy.

Przeprowadzone wspólne konferencje, spotkania, wykłady, akcje szkoleniowe oraz rozgrywane zawody, umożliwią na przyszłość podejmowanie niezbędnych i świadomych działań na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej. Ważnym elementem tego działania, którego znaczenie należy docenić jest poszerzenie istniejących i nawiązanie nowych kontaktów sportowych, które będą pomocne przy rozwiązywaniu problemów wymagających wspólnych długofalowych działań i zaangażowania przedstawicieli świata sportu, władz lokalnych, oraz instytucji pozarządowych.

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu, jako zbioru działań szkoleniowych, poznawczych i promocyjnych służyć będzie do zacieśniania współpracy i podjęcia dalszych działań integracyjnych, oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.