O projekcie

  • Home
  • /
  • O projekcie

O projekcie

Tytuł Mikroprojektu – Hokej w sercach ludzi naszych regionów

Okres realizacji

data rozpoczęcia 01.01.2015 r.
data zakończenia 31.05.2015 r.

Opis projektu

KTH KM Krynica i HC 46 Bardejov to kluby z dużymi tradycjami sportowymi sięgającymi początków ubiegłego stulecia. Dotychczasowa współpraca, mająca kilkudziesięcioletnią tradycję, skoncentrowana była głównie na wspólnych imprezach sportowych (mecze, turnieje hokejowe).

Współpraca pomiędzy naszymi klubami koncentrowała się od ponad 20 lat głównie na rozgrywaniu towarzyskich meczy hokejowych, udziału w organizowanych turniejach hokejowych oraz pomocy ze strony partnerów słowackich w organizacji udziału naszych drużyn hokejowych w rozgrywkach ligi słowackiej.

Chcąc rozszerzyć dotychczasową współpracę klub KTH KM Krynica postanowił skorzystać z pomocy UE wspierającej transgraniczną współpracę w dziedzinie sportu.
Chcemy, aby długofalowa realizacja projektu była wykorzystana do wszechstronnej poprawy szkolenia naszych młodych hokeistów i trenerów, umożliwiała uprawianie sportu młodym talentom, także z rodzin ubogich, niepełnych i patologicznych.

Realizacja projektu opierać się będzie na wymianie doświadczeń, wspólnych szkoleniach i zajęciach sportowych.

Oba regiony przygraniczne należą do biedniejszych w swoich krajach, posiadają jednak wyjątkowe walory naturalne z ogromnym kapitałem społecznym i kulturowym. Potencjał ten nie jest właściwie wykorzystywany głównie ze względu na niski poziom komunikacji i spotkań ludzi z obu regionów.

Wierzymy, że nasze działania transgraniczne oraz istniejące relacje i pewien stopień wiedzy o regionie małopolskim i preszowskim będzie przydatny do zainicjowania i wzmocnienia współpracy transgranicznej pomiędzy obywatelami, władzami lokalnymi i regionalnymi w obu krajach.

Uważamy, że po zakończeniu projektu w odniesieniu, do jakości działań, doświadczenia partnerów i umiejętności zespołu szkoleniowego, oprócz poprawy współpracy transgranicznej w sporcie, poprawi dostęp do uprawiania sportu dzieciom z rodzin ubogich oraz przyczyni się do podniesienia potencjału obu regionów poprzez wygenerowanie nowych kontaktów między obywatelami i organizacjami.
Umożliwi utworzenie szerszej współpracy partnerów.
Działania te przyczynią się do poprawy współpracy i relacji pomiędzy naszymi regionami dzięki pracy i zaangażowaniu zwykłych ludzi.

Określono główne cele projektu, jako pogłębienie istniejącej współpracy lokalnego społeczeństwa w zakresie sportu a w szczególności hokeja na lodzie

————————————–

Trwałość projektu

Jednym z elementów gwarantujących trwałość projektu i jego dalszy rozwój jest dotychczasowa ponad dwudziestoletnia współpraca transgraniczna pomiędzy głównymi partnerami projektu.

Zakupiony sprzęt hokejowy będzie służył beneficjentom projektu, młodym hokeistom także w kolejnych wspólnych przedsięwzięciach z partnerem słowackim. Pozwoli młodzieży na aktywne uczestnictwo w życiu sportowym i społecznym, oraz spowoduje wyrównanie szans i odbudowanie poczucia własnej wartości wśród dzieci z rodzin biednych i niepełnych.

Utworzenie strony internetowej oraz jej dalsze utrzymanie i finansowanie, publikacja folderu zapewni propagowanie i wspieranie komunikacji między partnerami skutkujące podejmowaniem dalszych wspólnych projektów z zakresu sportu, rozwoju turystyki uzdrowiskowej i przedsiębiorczości w obu regionach przygranicznych. Będzie narzędziem do ciągłej poprawy komunikacji i wymiany informacji na temat działań już podjętych oraz narzędziem pomocnym w podejmowaniu nowych wspólnych przedsięwzięć.

Przeprowadzone szkolenia, konferencje i zawody sportowe posłużą do zacieśnienia współpracy i podjęcia dalszych działań integracyjnych oraz pozyskiwania nowych partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć po obu stronach granicy. Podniesione kwalifikacje uczestników szkoleń przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności sportowej regionu oraz ich beneficjentów.

Innowacyjne rozwiązania projektu poprzez zintegrowane zajęcia sportowe zainteresują inne instytucje do stosowania wspólnych rozwiązań.

Transfer wiedzy poprzez wspólne szkolenia trenerów, zawodników, obozy hokejowe, wzajemne poznawanie.

Wyrównywanie szans poprzez zakup sprzętu dla zawodników bez względu na płeć, z rodzin ubogich, niepełnych bądź patologicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Całkowity koszt projektu wynosi 45.507,00 EUR:

85,00% – stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
10,00% – współfinansowanie z budżetu państwa
5,00% – wkład własny

Koordynator projektu

Wojciech Różana

Tel: +48 606 477 547
Email: kthkmkrynica@wp.pl